Razpisan je vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Razpisan je vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Razpisan je vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport 12. 4. 2024, v Ur. L. RS št. 32/2024 in na spletni strani SPS, objavil javni poziv V1 – Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino.

Cilj javnega poziva

Spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah, z namenom povezovanja s potencialnimi poslovnimi partnerji, iskanja novih poslovnih priložnosti, povečanja prepoznavnosti ter pridobivanja izkušenj pri predstavitvah in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij. Gospodarska delegacija je organiziran obisk predstavnikov slovenskih podjetij v tujini, ki vsebuje poslovni program ter mreženje med slovenskimi in tujimi podjetji.

Višina sofinanciranja in potencialni organizatorji

MSP lahko hitro in enostavno pridobijo do največ 60 % sofinanciranje upravičenih stroškov oz. min. 300,00 EUR in največ 3.000,00 EUR nepovratnih sredstev za udeležbo v gospodarski delegaciji v tujini. Sofinancirajo se upravičeni stroški delegacij, ki jih organizirajo naslednje organizacije: Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo gospodarstvo, turizem in šport, diplomatsko-konzularna predstavništva v tujini, javna agencija SPIRIT Slovenija, Slovenska turistična organizacija, Slovenski podjetniški sklad, SID banka, Gospodarska zbornica Slovenije ali katera izmed regionalnih gospodarskih zbornic, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ali katera izmed območnih obrtno-podjetniških zbornic, slovenski poslovni klubi v tujini, financirani s strani SPIRIT Slovenija, Evropska podjetniška mreža, člani Nacionalnega start-up konzorcija, tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja.

Višina sredstev po javnem pozivu

V okviru javnega poziva je za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino do leta 2028 skupno na voljo 0,5 mio EUR sredstev.

Upravičeni stroški

 • Stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini
 • Stroški prevoza
 • Stroški nočitev

Pri tem je potrebno upoštevati, da DDV ni upravičen strošek.

MSP lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1. 1. 2024 in do 30. 9. 2028. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega v pogodbi o sofinanciranju. Do predložitve zahtevka za izplačilo mora upravičenec izvesti vse aktivnosti.

Na javni poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge

 • S sedežem v Republiki Sloveniji
 • Ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
 • Ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
 • Ki imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega
 • Ki niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.)

Posebni pogoji za pridobitev sofinanciranja

 • Gospodarske delegacije se mora udeležiti lastnik in/ali zakoniti zastopnik in/ali zaposleni v podjetju.
 • Stroški se lahko uveljavljajo za največ dva (2) udeleženca s strani podjetja (v okviru posamezne delegacije).
 • MSP lahko za ta javni poziv pridobi sredstva večkrat letno.

Izkoristite brezplačno pomoč in informacije pri pripravi vloge in oddaji zahtevka

Prijaviteljem je preko mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) oz. SPOT Svetovanje na voljo brezplačna pomoč pri:

 • prijavi na javni poziv (pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev),
 • oddaji zahtevka za izplačilo sredstev.

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim pozivom so prijaviteljem dosegljive tudi na SPS:

 • v času uradnih ur telefonsko od ponedeljka do petka med 9.00 in 11.00 uro,
  na tel. 02/234-12-60
 • izven uradnih urna podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: vavcer@podjetniskisklad.si.

Prijava na javni poziv se izvede digitalno preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada

MSP elektronsko odda vlogo in zahtevek za izplačilo sredstev preko ePortala (https://eportal.podjetniskisklad.si). Oddaja vloge je možna kadarkoli, skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2028 oz. do porabe sredstev.

O objavah javnih pozivov za vavčerje z drugimi vsebinami bo SPS pravočasno obveščal preko svojih kanalov (spletna stran, e-novice SPS, objave za medije).

Close