Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P2 2024

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P2 2024

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P2 2024

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis P2 2024 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v podporo razvoja inovativnih idej podjetnih posameznikov in skupin ter pomoč do tržnega uspeha. Razpisanih 2,16 milijona evrov spodbud bo omogočilo zagon 30 tehnološko inovativnih podjetij, ki razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo.

Zagonsko spodbudo v višini do 72.000 evrov lahko v letošnjem letu koristijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oziroma sodišču v obdobju od 1. januarja 2023 do vključno 15. marca 2024 ter:

  • se prednostno osredotočajo na področja skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s Strategijo trajnostne pametne specializacije (S5),
  • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev,
  • so ustanovljena v Republiki Sloveniji kot gospodarske družbe in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije.

Mlado inovativno podjetje s potencialom rasti, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo do 72.000 evrov subvencije v obliki pavšalnega zneska v treh tranšah (prva tranša 12.000 evrov, druga tranša 21.000 evrov in tretja tranša 39.000 evrov) za dosežene minimalno zahtevane cilje vezane na posamezno razvojno fazo. Predvidene so naslednje razvojne faze: realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava minimalno ustreznega izdelka (angleško minimum viable product - MVP) in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg ter začetek komercializacije. Izplačila bodo izvedena na podlagi v celoti doseženih mejnikov razvojne faze operacije.

Vloge je potrebno oddati elektronsko preko ePortala do 29. marca 2024 do 14. ure.

Start-up treningi pred prijavo na razpis

Pred prijavo na razpis P2 2024 imajo vsa mlada inovativna podjetja, ki se nameravajo prijaviti, možnost udeležbe na Start-up treningu.

Start-up treninge bodo med 20. in 26. marcem v različnih slovenskih mestih in krajih izvajali izbrani subjekti inovativnega okolja (SIO).

Na treningih bodo lahko potencialni prijavitelji pridobili podrobnejše informacije o razpisu. Skozi serijo predavanj in praktičnih vaj s področja izgradnje poslovnega modela (angleško business model canvas) in tehnik 'pitch-a' bodo lahko preverili kakovost svoje inovativne poslovne ideje.

Udeležba na start-up treningih ni obvezna, prinese pa sedem točk (od skupno 100 točk) pri merilih za ocenjevanje vlog. Prijavnica in dodatne informacije o start-up treningu

Prijave za udeležbo na start-up treningih se zbirajo predvidoma do 13. marca.

Po oddaji vloge brezplačno sodelovanje z mentorjem in možnost sodelovanja v specializiranih programih

Po podpisu pogodbe o sofinanciranju s SPS je obvezno sodelovanje z mentorjem, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc ter spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe prebroditi najbolj ranljive prve vstopne korake na trgu. Lista start up mentorjev je dostopna na spletni strani SPS, do 31. julija 2024 pa je potrebno skleniti pogodbo o mentoriranju z izbranim mentorjem.

Podjetja pa se bodo imela možnost vključiti  tudi v specializirane programe, ki bodo na enem mestu združevali vso ključno podporo, ki jo start-up podjetja potrebujejo za hiter prodor na trg in globalno rast.

Javni razpis P2 2024 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Close