Ugodni krediti za okoljske naložbe

Ugodni krediti za okoljske naložbe

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4 .2016.

RAZPISNIK: Eko sklad

OBJAVLJENO: 9. 5. 2015

PREDMET RAZPISA: So krediti Eko sklada za okoljske naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanje zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Upravičeni stroški so: daljinsko ogrevanje (DOLB), ogrevanje ali hlajenje iz obnovljivih virov energije (OVE, DOLB), soproizvodnja elektrike in toplote (SPTE), soproizvodnja elektrike in toplote iz obnovljivih virov energije (SPTE OVE),električna in hibridna vozila, ukrepi učinkovite rabe energije (URE), obnova razsvetljave, energijska obnova ter gradnja novih stavb, gospodarjenje z odpadki (nakup vozil za zbiranje ali obdelavo odpadkov, zamenjava azbestnih kritinj, tehnološki postopki za ločeno zbiranje, obdelavo in predelavo odpadkov), varstvo voda in učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo.

POGOJI ZA SODELOVANJE:  Do kreditov so upravičene vse gospodarske družbe in druge pravne osebe.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4 .2016.

DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=37

Kontaktne osebe:

Petra Arzenšek

015898156

petra.arzensek@gzs.si

France Podobnik

014773842

france.podobnik@ijs.si

Marko Milenkovič

023331307

marko.milenkovic@mra.si

Close