Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI)

Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI)

NAMEN: financiranje naložb v neopredmetena osnovna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

CILJ: povečati delež dejavnih podjetij, ki uvajajo tehnološke in/ali netehnološke inovacije

UPRAVIČENCI: start-up podjetja, MSP in velika podjetja

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 30.000.000,00 EUR

UPRAVIČENI STROŠKI: stroški novih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI SREDFSTEV: največ 2 leti pred oddajo vloge ter največ do 4 leta po odobritvi financiranja

INTENZIVNOST FINANCIRANJA: de minimis pomoč; 100% financiranja upravičenih stroškov

MAKSIMALNA VREDNOST FINANCIRANJA: od 10.000,00 EUR  do 10.000.000,00 EUR

ROČNOST FINANCIRANJA: najmanj 3 let in največ 9 let vključno z moratorijem

MORATORIJ: na odplačilo glavnice  traja največ 1/3 ročnosti kredita

VEČ INFORMACIJ

Close