P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

P4L 2020 – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

ROK ZA PRIJAVO: roki za oddajo vlog: 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021 oz. do porabe sredstev.

RAZPISNIK: Slovenski podjetniški sklad

OBJAVLJENO: 17. 7. 2020

NAMEN: uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv

UPRAVIČENCI: mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji in ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta: oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 - proizvodnja žimnic).

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 6.200.000,00 EUR.

VEČ O RAZPISU

Close