Mikroposojila za MSP (MSP mikro)

Mikroposojila za MSP (MSP mikro)

NAMEN: financiranje naložb v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva ter pokrivanje stroškov in izdatkov poslovnega procesa

CILJ: olajšati financiranje vsakodnevnega poslovanja MSP in zagonskim podjetjem ter doseganje večje inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva

UPRAVIČENCI: zagonska podjetja, MSP ter samostojni podjetniki

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 15.000.000,00 EUR

UPRAVIČENI STROŠKI: naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, stroški materiala, stroški trgovskega blaga, stroški storitev, stroški dela in pripadajoč DDV

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI SREDSTEV: največ 6 mesecev pred oddajo vloge  ter največ do 18 mesecev po odobritvi financiranja

INTENZIVNOST FINANCIRANJA: de minimis pomoč; 100% financiranja upravičenih stroškov z vključenim DDV

MAKSIMALNA VREDNOST FINANCIRANJA: od 5.000,00 EUR  do 25.000,00 EUR

ROČNOST FINANCIRANJA: Najmanj 2 let in največ 5 let

MORATORIJ: na odplačilo glavnice  do 2˝  let oz. največ ˝ ročnosti kredita

VEČ INFORMACIJ

Close