Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Zasavju

Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Zasavju

ROK ZA PRIJAVO: Razpis je odprt od objave do porabe sredstev oziroma najkasneje do 19. 4. 2018. Vlagatelj lahko odda vlogo od torka, 3. 5. 2016 dalje.

RAZPISNIK: Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica

OBJAVLJENO: Uradni list RS, Št. 24, Datum: 1. 4. 2016, Stran: 744

PREDMET RAZPISA: Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme Zasavje (RGS Zasavje) za ugodne bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami, navedenimi v prilogi razpisne dokumentacije- Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Zasavje. Razpis je namenjen vlagateljem, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Zasavje (upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.

POGOJI ZA SODELOVANJE: Več o pogojih najdete tukaj.

DODATNE INFORMACIJE : Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada:http://www.regionalnisklad.si/, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa pridobi na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.

Kontaktne osebe:

Petra Arzenšek

015898156

petra.arzensek@gzs.si

France Podobnik

014773842

france.podobnik@ijs.si

Marko Milenkovič

023331307

marko.milenkovic@mra.si

Close