Javni razpis P7 2016 - mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Javni razpis P7 2016 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja

ROK ZA PRIJAVO: 25. 5. 2016

RAZPISNIK: Slovenski podjetniški sklad

OBJAVLJENO: Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

POGOJI ZA SODELOVANJE: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Več o pogojih

VREDNOST RAZPISA: Sredstva za mikrokredite v višini 5.000.000 EUR so zagotovljena iz Posojilnega sklada PS PIFI MG. Od tega je predvidoma: 4.000.000 EUR kreditov za MSP-je 5+ (podjetja registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge), 1.000.000 EUR kreditov pa za MLADE MSP-je (podjetja registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge).

UPRAVIČENI STROŠKI: Mikrokredit se lahko porabi za materialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičene stroške upošteva znesek z DDV. Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena. Med upravičene stroške se upoštevajo:

  • izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov);
  • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
  • izdatki za opravljene storitve in izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita.

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev.

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na območju Republike Slovenije. Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri le za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2016 do vključno 25. 9. 2016. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja.

ROK ZA PRIJAVO: 25. 5. 2016

DODATNE INFORMACIJE: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: 02/234-12-88, 02/234-12-74, 02/234-12-59 in 02/234-12-64 ali na elektronskem naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: http://www.podjetniskisklad.si/.

VEČ: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Kontaktne osebe:

Petra Arzenšek

015898156

petra.arzensek@gzs.si

France Podobnik

014773842

france.podobnik@ijs.si

Marko Milenkovič

023331307

marko.milenkovic@mra.si

Close