Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje

Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje

ROK ZA PRIJAVO: do porabe sredstev oziroma najpozneje do 22. 4. 2018 do 14. ure.

RAZPISNIK: Mariborska razvojna agencija p.o.

OBJAVLJENO: Uradni list RS, Št. 41, Datum: 12. 6. 2015, Stran: 1116

PREDMET RAZPISA: Predmet javnega razpisa so garancije Regijske garancijske sheme za Podravje (RGSPD) za bančne kredite, ki jih MRA razpisuje v sodelovanju z bankami (Banka Celje d.d., Banka Sparkasse d.d., BKS Bank AG bančna podružnica, Delavska hranilnica d.d., Hranilnica LON d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d. in Nova Ljubljanska banka d.d.).

Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS za Podravje.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Podravski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr..

Cilji bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi bančnih kreditov za

(a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:

  • vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
  • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti

b) obratna sredstva v povezavi z investicijo.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Podravje (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Mestna občina Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Mestna občina Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.

POGOJI ZA SODELOVANJA:  Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah. Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.

DODATNE INFORMACIJE: času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na MRA, Tel: 02/333-13-00 oziroma na e-naslov: razpis.ukrepi@mra.si.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brezplačno na spletni strani MRA: www.mra.si.

VEČ INFORMACIJ: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Kontaktne osebe:

Petra Arzenšek

015898156

petra.arzensek@gzs.si

France Podobnik

014773842

france.podobnik@ijs.si

Marko Milenkovič

023331307

marko.milenkovic@mra.si

Close