Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Koroški regiji

Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Koroški regiji

ROK ZA PRIJAVO: do porabe sredstev oziroma najpozneje do 22. 4. 2018 do 14. ure.

RAZPISNIK: RRA Koroška d.o.o.

OBJAVLJENO: Uradni list RS, Št. 41, Datum: 12. 6. 2015, Stran: 1123

PREDMET RAZPISA: Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Koroški regiji (RGS Koroška) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami (NKBM d.d., Delavska hranilnica d.d., BKS Bank AG, Hranilnica LON d.d., Sparkasse, NLB d.d. in Hypo Alpe Adria d.d.).

Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi razpisne dokumentacije - Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Koroška.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Koroški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr..

Cilji bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi bančnih kreditov za

(a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:

  • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
  • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
  • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
  • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti

b) obratna sredstva v povezavi z investicijo.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Koroška (v nadaljevanju: upravičeno območje. Statistična regija obsega naslednje občine: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju.

POGOJI ZA SODELOVANJE:  Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah. Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.

Razpisnik: RRA Koroška d.o.o.

ROK ZA PRIJAVO: Rok za prijavo je odprt od 19. 6. 2015 od 8. ure dalje do porabe sredstev oziroma najpozneje do 22. 4. 2018 do 14. ure.

DODATNE INFORMACIJE: V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na RRA Koroška, Tel: 059/085-180 ali 059/085-187 oziroma na e-naslov: finance@rra-koroska.si.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:  Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo na spletni strani RRA Koroška brezplačno: www.rra-koroska.si.

VEČ INFORMACIJ: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Kontaktne osebe:

Petra Arzenšek

015898156

petra.arzensek@gzs.si

France Podobnik

014773842

france.podobnik@ijs.si

Marko Milenkovič

023331307

marko.milenkovic@mra.si

Close