Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji

Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji

ROK ZA PRIJAVO: Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oziroma najpozneje do 16.5.2018.

RAZPISNIK: Razvojna agencija ROD Ajdovščina

OBJAVLJENO: Uradni list RS, Št. 90, Datum: 27. 11. 2015, Stran: 2054

PREDMET RAZPISA: Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Goriški regiji (RGS Goriške regije) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami: Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Abanka d.d., Hranilnica Lon d.d., Hranilnica Vipava d.d. in Banka Sparkasse d.d..

Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, primere izračuna EOM glede na višino in ročnost kredita in s kontaktnimi podatki bank, so navedeni v prilogi razpisne dokumentacije - Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Goriške regije.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Goriški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in izvajajo projekt na območju občin statistične regije Goriška. Statistična regija obsega naslednje občine: Ajdovščina, Brda, Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Tolmin, Vipava.

POGOJI ZA SODELOVANJE: Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah.

ROK ZA PRIJAVO: Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oziroma najpozneje do 16.5.2018.

DODATNE INFORMACIJE: V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na Razvojno agencijo ROD, Tel: (05) 365-36-00 oziroma na elektronski naslov: ra.rod@siol.net.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji brezplačno prevzamejo na spletni strani Razvojne agencije ROD: http://www.ra-rod.si/.

VEČ: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Kontaktne osebe:

Petra Arzenšek

015898156

petra.arzensek@gzs.si

France Podobnik

014773842

france.podobnik@ijs.si

Marko Milenkovič

023331307

marko.milenkovic@mra.si

Close