Nov evropski program za inovacije

Nov evropski program za inovacije

Nov evropski program za inovacije

Evropska komisija je sprejela nov evropski program za inovacije, s katerim želi zagotoviti, da bo Evropa na čelu novega vala visokotehnoloških inovacij in inovacijsko intenzivnih zagonskih podjetij. Ta program bo Evropi pomagal pri razvoju novih tehnologij za reševanje najbolj perečih družbenih izzivov in njihovem uvajanju na trg ter ji zagotovil vodilno vlogo v svetu na področju inovacij. Evropa želi na svojih tleh omogočiti sodelovanje največjih talentov z najboljšimi podjetji ter razcvet visokotehnoloških inovacij, s katerimi se bodo po vsej celini ustvarjale prelomne inovativne rešitve, ki bodo v navdih vsemu svetu.

Evropa bo s prevzemom vodilne vloge na področju inovacij, zlasti v novem valu visokotehnoloških inovacij, pri katerih so potrebne prelomne raziskave in razvoj ter obsežne kapitalske naložbe, okrepila svojo osrednjo vlogo pri zelenem in digitalnem prehodu. Visokotehnološke inovacije bodo utrdile vodilni položaj Evrope na področju tehnologije in ustvarile inovativne rešitve za pereče družbene izzive, kot so podnebne spremembe in kibernetske grožnje. Take inovacije bodo verjetno uporabne in koristne za vse sektorje, od sektorjev energije iz obnovljivih virov in kmetijske tehnologije do gradbeništva, mobilnosti in zdravstva, pri čemer bodo prispevale k prehranski varnosti, zmanjšanju energetske odvisnosti, boljšemu zdravju ljudi in večji konkurenčnosti naših gospodarstev. Hude posledice ruske vojne agresije so še poudarile potrebo po čimprejšnji obravnavi teh izzivov ter strateških političnih spremembah za zagotovitev blaginje in varnosti EU.

Margrethe Vestager, izvršna podpredsednica za Evropo, pripravljeno na digitalno dobo, je povedala: „Okrepiti moramo evropske inovacijske ekosisteme, da bodo lahko razvijali na človeka osredotočene tehnologije. Ta novi program za inovacije, ki temelji na obsežnem delu, opravljenem na področju inovacij v zadnjih letih, nam bo pomagal pospešiti digitalni in zeleni prehod. Program, ki združuje digitalno, fizično in biološko področje, nam bo pomagal, da se bolje odzovemo na pereče potrebe, kot je odprava odvisnosti od fosilnih goriv ali zagotovitev trajnostne preskrbe s hrano.“

Marija Gabriel, komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade, je povedala: „Novi evropski program za inovacije bo inovatorjem, zagonskim podjetjem in podjetjem v razširitveni fazi pomagal, da s svojimi poslovnimi dejavnostmi postanejo vodilni v svetu na področju inovacij. Več kot leto dni smo opravljali posvetovanja z deležniki, kot so vodilni v inovacijskem sistemu, zagonska podjetja, samorogi, ustanoviteljice podjetij, ženske, ki se ukvarjajo s tveganim kapitalom, univerze in podjetja. Skupaj bomo poskrbeli, da bo Evropa svetovna gonilna sila za visokotehnološke inovacije in inovacijsko intenzivna zagonska podjetja.“

Novi program za inovacije bo na podlagi evropskega podjetniškega duha, znanstvene odličnosti, moči enotnega trga in demokratičnih družb zlasti:

  • izboljšal dostop do financiranja za evropska zagonska podjetja in podjetja v razširitveni fazi, na primer z mobilizacijo neizkoriščenih virov zasebnega kapitala in poenostavitvijo pravil za kotiranje;
  • izboljšal pogoje in inovatorjem omogočil preskušanje novih zamisli z regulativnimi peskovniki;
  • pomagal ustvariti „regionalne inovacijske doline“, ki bodo okrepile in bolje povezale inovacijske akterje po Evropi, tudi v regijah, ki zaostajajo;
  •  privabil talente v Evropo oziroma jih zadržal tu, na primer z usposabljanjem milijona talentov na področju inovacijsko intenzivnih tehnologij, pa tudi z večjo podporo za inovatorke ter inovacijami v zvezi z delniškimi opcijami za zaposlene v zagonskih podjetjih;
  • izboljšal okvir politike z jasnejšo terminologijo, kazalniki in nabori podatkov ter podporo politikam držav članic.

Novi evropski program za inovacije vsebuje 25 namenskih ukrepov v okviru petih vodilnih pobud:

  • financiranje podjetij v razširitveni fazi bo spodbudilo institucionalne in druge zasebne vlagatelje v Evropi k vlaganju v širjenje evropskih zagonskih podjetij, ki se ukvarjajo z inovacijsko intenzivnimi tehnologijami, in črpanju koristi od takega širjenja;
  • lajšanje inovacij z možnostmi za preskušanje in javnim naročanjem bo spodbudilo inovacije z izboljšanimi okvirnimi pogoji, tudi z eksperimentalnimi regulativnimi pristopi (npr. regulativni peskovniki, preskuševalne platforme, živi laboratoriji in javno naročanje inovativnih rešitev);
  • pospešitvijo in okrepitvijo inovacij v evropskih inovacijskih ekosistemih po vsej EU se bo podprlo oblikovanje regionalnih inovacijskih dolin ter državam članicam in regijam pomagalo usmeriti vsaj 10 milijard evrov v konkretne medregionalne inovacijske projekte, tudi v visokotehnološke inovacijske rešitve za ključne prednostne naloge EU. Ta vodilna pobuda bo tudi podprla države članice pri spodbujanju inovacij v vseh regijah s celovito uporabo instrumentov kohezijske politike in programa Obzorje Evropa;
  • privabljanjem in ohranjanjem talentov na področju inovacijsko intenzivnih tehnologij ter skrbjo zanje se bosta zagotovila razvoj in pretok nepogrešljivih talentov na področju inovacijsko intenzivne tehnologije v Uniji in vanjo. Temu bo namenjena vrsta pobud, vključno s programom pripravništva na področju inovacij za zagonska podjetja in podjetja v razširitveni fazi, naborom talentov v EU, s katerim bi zagonskim in inovativnim podjetjem pomagali najti talente iz držav nečlanic EU, programom za ženske v podjetništvu in na vodstvenih položajih ter pionirskim delom v zvezi z delniškimi opcijami za zaposlene v zagonskih podjetjih;
  • izboljšanje orodij za oblikovanje politik bo ključnega pomena pri razvoju in uporabi zanesljivih, primerljivih naborov podatkov in skupnih opredelitev (zagonska podjetja, podjetja v razširitveni fazi), ki bodo lahko podlaga za politike na vseh ravneh po vsej EU, pa tudi pri zagotavljanju boljšega usklajevanja politik na evropski ravni prek foruma Evropskega sveta za inovacije.

Novi evropski program za inovacije temelji na obsežnem delu, ki je bilo doslej že opravljeno za spodbujanje inovacij v EU, njegov cilj pa je pospešiti razvoj in širjenje inovacij po vsej Uniji z usklajenim sklopom ukrepov.

Ozadje

Inovacijska politika je ključno področje politike, na katerem EU pripravlja številne pobude in v katerega vlaga obsežna sredstva.

Ta prizadevanja dopolnjuje delo v zvezi z evropskim raziskovalnim prostorom (ERA), katerega cilj je vzpostaviti pravi evropski enotni trg za raziskave in inovacije. Ukrepi iz tega sporočila, razvrščeni v pet vodilnih pobud, bodo pomagali izkoristiti prednosti enotnega trga EU, njeno močno industrijsko bazo, talente, stabilne institucije in demokratične družbe za spodbujanje visokotehnoloških inovacij v Evropi, prav tako pa bodo pomagali izkoristiti priložnosti, ki jih prinašata dvojni prehod in potreba po prihodnji strateški avtonomiji.

Visokotehnološke inovacije temeljijo na najsodobnejši znanosti, tehnologiji in inženirstvu, pogosto združujejo napredek na fizičnem, biološkem in digitalnem področju ter lahko prinesejo preobrazbene rešitve v času svetovnih izzivov. Visokotehnološke inovacije, ki jih ustvarja vse večja kohorta inovativnih zagonskih podjetij v EU, lahko spodbudijo inovacije v celotnem gospodarstvu.

Nabor orodij inovacijske politike EU se je z leti razširil, spremenilo pa se je tudi institucionalno okolje. V okviru programa Obzorje Evropa so bila s stebrom Inovativna Evropa izboljšana obstoječa in ustvarjena nova orodja za podporo zagonskim podjetjem, podjetjem v razširitveni fazi ter malim in srednjim podjetjem (MSP). Cilj Evropskega sveta za inovacije, ustanovljenega leta 2021, s proračunom v višini 10 milijard evrov je podpirati inovacije v njihovem celotnem življenjskem ciklu, od zgodnjih faz raziskav do potrditve koncepta, prenos tehnologije ter financiranje in širitev zagonskih podjetij in MSP. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo je prevzel dodatne naloge z ustanovitvijo novih skupnosti znanja in inovacij, na primer v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, pri čemer daje večji poudarek odpravljanju regionalnih neravnovesij ter preučevanju možnosti za povečanje podjetniške in inovacijske zmogljivosti visokošolskih ustanov. EU želi s pobudo o evropskih inovacijskih ekosistemih v okviru programa Obzorje Evropa ustvariti tudi bolj povezane in učinkovite inovacijske ekosisteme, da bi podprla širitev podjetij ter spodbudila inovacije in sodelovanje med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi inovacijskimi akterji.

Zaradi ruske invazije na Ukrajino je potreba po hitrih inovacijah še toliko večja. Ruski napad je spodbudil tudi dodatno podporo ukrajinski inovacijski skupnosti, tj. znanstvenemu in raziskovalnemu osebju, ki je ključno prispevalo k raziskavam in inovacijam v EU. EU je prek Evropskega sveta za inovacije podprla ukrajinska zagonska podjetja z 20 milijoni evrov. Ta podpora dopolnjuje pobude evropski raziskovalni prostor za Ukrajino (ERA4Ukraine), Horizon4Ukraine in Evropski raziskovalni svet za Ukrajino ter namensko shemo štipendij v višini 25 milijonov evrov v okviru ukrepov Marie Skłodowske-Curie za razseljene raziskovalce iz Ukrajine.

Več informacij

Novi evropski program za inovacije

Informativni pregled

Close