Evropska komisija predlaga posodobitev pravil na področju varstva modelov na ravni EU in držav članic

Evropska komisija predlaga posodobitev pravil na področju varstva modelov na ravni EU in držav članic

Evropska komisija predlaga posodobitev pravil na področju varstva modelov na ravni EU in držav članic

Evropska komisija je 28. novembra 2022 objavila Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem varstvu modelov (prenovitev) ter Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 o modelih Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2246/2002.

S svežnjem predlogov želi Komisija posodobiti pravila o varstvu modelov na ravni EU ter v nacionalnih sistemih držav članic, s ciljem, da bo sistem varstva modelov ustrezal namenu v digitalni dobi ter postal dostopnejši in učinkovitejši za posamezne oblikovalce, mala in srednje velika podjetja ter panoge, ki so močno odvisne od modelov. Poleg tega ureja nerešeno vprašanje zaščite poprodajnega trga vidnih nadomestnih delov z vzpostavitvijo enotnega trga za nadomestne dele za popravila.

S prenovitvijo direktive se želi posodobiti in izboljšati določbe obstoječe direktive, sprejete pred dvajsetimi leti, ki so mestoma že zastarele. Eden od ciljev je doseči večje približevanje nacionalnih zakonodaj in postopkov v zvezi z varstvom modelov ter njihovo boljšo usklajenost s sistemom modela Skupnosti, tako v smislu materialnopravnih pravil, kot glavnih postopkovnih pravil. Poleg tega se želi s predlogom direktive dokončno vzpostaviti enotni trg nadomestnih delov za popravila z uvedbo enake klavzule o popravilih, kot jo že vsebuje uredba o modelu Skupnosti.

Tudi predlog uredbe je usmerjen v posodobitev in izboljšanje obstoječih določb ter spremembo nekaterih zastarelih določb. Med drugim bi prijavitelji svoje modele lahko reproducirali jasno in natančno z uporabo splošno dostopne tehnologije, kar bi olajšalo zlasti prijavo novih digitalnih vrst modelov. Drugi pomembnejši cilj je izboljšanje dostopnosti, učinkovitosti in cenovne ugodnosti varstva modela Skupnosti. V ta namen je predlagana poenostavitev in racionalizacija postopkov ter prilagoditev in optimizacija višine in tudi strukture pristojbin pred Uradom EU za intelektualno lastnino. Predlog tako predvideva nižji osnovno pristojbino in prvo pristojbino za podaljšanje ter višanje pristojbin za vsako poznejše podaljšanje, obenem pa omogoča enostavnejše združene (večpredmetne) prijave.

Vabimo vas, da svoje mnenje o navedenih predlogih pošljete po elektronski pošti na naslov sipo@uil-sipo.si ali po pošti na naslov Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana. Predloge bodo zbirali do ponedeljka, 12. decembra 2022.

Close