Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP

ROK ZA PRIJAVO: 6. 3. 2017, 3. 4. 2017, 1. 5. 2017, 1. 6. 2017, 1. 7. 2017 ter 1. 9. 2017

RAZPISNIK: Slovenski regionalno razvojni sklad

OBJAVLJENO: 3. 2. 2017

KRATEK OPIS: Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad), Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, vabi interesente da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP (Ur. l. RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017, v nadaljevanju javni razpis) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA: Dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji.

UPRAVIČENCI: Mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki so registrirana kot:

  •  gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur.l.RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1),
  •  zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Ur.l.RS, št. 97/09 - UPB2, v nadaljevanju: ZZad).

Vlagatelji morajo z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice).

Upravičena problemska območja po razpisu so:

  •  območje občin Maribora s širšo okolico (Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
  •  območje občin Pokolpja (Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Osilnica in Semič),
  •  območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje,
  • območje občin Pomurja (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej).

DODATNE INFORMACIJE: Javni razpis skupaj z razpisno dokumentacijo je dostopen na spletni strani Sklada: www.regionalnisklad.si/podjetnistvo.

Close