Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 – B/BL

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 – B/BL

ROK ZA PRIJAVO: 1. rok: 6. 3. 2017, 2. rok: 27. 4. 2017, 3. rok: 11. 6. 2017, 4. zadnji rok: 31. 8. 2017

RAZPISNIK: Slovenski regionalno razvojni sklad

OBJAVLJENO: 3. 2. 2017

KRATEK OPIS: Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad), Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, vabi interesente da na podlagi objavljenega Javnega razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 – B/BL (Ur. l. RS, št. 5 z dne 3. 2. 2017, v nadaljevanju javni razpis) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA: ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena:

  • B - podjetniški projekti,
  • BL - projekti s področja obdelave ali predelave lesa.

UPRAVIČENCI: so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja (v nadaljevanju: vlagatelji), in sicer; gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur.l.RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1), zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Ur.l.RS, št. 97/09 - UPB2, v nadaljevanju: ZZad).

DODATNE INFORMACIJE: Javni razpis skupaj z razpisno dokumentacijo je dostopen na spletni strani Sklada: www.regionalnisklad.si/podjetnistvo.

Close