Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018

ROK ZA PRIJAVO: Rok za oddajo vlog je do vključno 30. 4. 2018.

RAZPISNIK: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

OBJAVLJENO: Uradni list RS, Št. 21, Datum: 30. 3. 2018, Stran: 818

PREDMET RAZPISA: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge/področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: S4) in/ali posameznih verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva.

NAMEN RAZPISA: Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

CILJI RAZPISA: Cilji javnega razpisa so:

 • izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
 • razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov;
 • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;
 • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
 • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
 • promocija področij uporabe opredeljenih v S4.

Kvantificirani cilji javnega razpisa so:

 • 2.000 vključitev v programe usposabljanja, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij;
 • 10 vzpostavljenih in delujočih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov;
 • 10 izdelanih ali nadgrajenih kompetenčnih modelov na področju delovanja KOC.

Ciljni skupini, ki ju naslavlja javni razpis, sta:

 • zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu;
 • delodajalci.

Več

POGOJI ZA SODELOVANJE: Več o pogojih najdete tukaj.

VREDNOST RAZPISA: Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leto 2018 znaša 900.000,00 EUR.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si vsak delovni dan med 9. in 15. uro na telefonski številki: (01) 43-41-569 ali na e-naslovu: koc2@sklad-kadri.si.

Najpogostejša vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani razpisa: www.sklad-kadri.si.

Sklad bo organiziral vsaj eno informativno delavnico za prijavitelje, kjer bodo ti seznanjeni s cilji razpisa in razpisno dokumentacijo.

VEČ: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Close