Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018«

ROK ZA PRIJAVO: Predvidena sta dva roka za oddajo vlog (prvi rok: 5. 1. 2018 in drugi rok: 15. 5. 2018). Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti, vendar le, če bo na voljo dovolj sredstev za maksimalno višino sofinanciranja vsaj enega prijavitelja.

RAZPISNIK: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

OBJAVLJENO: Uradni list RS, Št. 66, Datum: 24. 11. 2017, Stran: 2807

PREDMET RAZPISA: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018.

NAMEN RAZPISA: Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij.

CILJ RAZPISA: Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini.

POGOJI ZA SODELOVANJE: Več o pogojih najdete tukaj.

VREDNOST RAZPISA: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.900.000,00EUR.

DODATNE INFORMACIJE: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: indiv-sejmi2018@spiritslovenia.si. Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje deset  dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana.. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

VEČ: Več o javnem  razpisu najdete tukaj.

Close